Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2017 r.

Termin: 2017-06-30 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

(i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;

(ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016;

(iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. (Raport 15/2017)   01.06.2017

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 30.06.2017 r.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx