Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2016 r.

Termin: 30.06.2016, początek o 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

(i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;

(ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015;

(iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. (Raport 11/2016)   03.06.2016

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 30.06.2016 r.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx