Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2015 r.

Termin: 30.06.2015 r., początek o 15:30
Miejsce: Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, 
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 30.06.2015 r.