Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2019

Termin: 28.06.2019
Miejsce: Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp
oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp S.A. (Raport 22/2019)   31.05.2019

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 28.06.2019 r.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx