Informacje dodatkowe dotyczące DPSN 2016 (Dobre praktyki 2016stosowanych przez spółkę Comp S.A.

DP I.Z.1.3 / II.Z.1.: Członkowie zarządu zostali powołani przez radę nadzorczą spółki bez wskazywania zakresu zadań i odpowiedzialności co do każdego z nich. Sprawy spółki prowadzone są przez członków zarządu zgodnie z ogólnymi normami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zarząd spółki przyjął wewnętrzny podział odpowiedzialności członków zarządu za poszczególne obszary działalności spółki. Schemat wewnętrznego podziału odpowiedzialności znajduje się TUTAJ.
 
DP I.Z.1.15.:  Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Decyzje o wyborze składu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz obsadzania stanowisk kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów spółki.
 
DP I.Z.1.16.:  Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.
 
DP I.Z.1.20.: Spółka nie rejestruje obrad w formie audio ani wideo ze względu na brak istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz względy ekonomiczne.